Naturfotografene GLT

Vedtekter

Vedtekter Naturfotografene GLT

 

§ 1 Navn
Klubbens navn er Naturfotografene GLT. Klubben har base i Vestre Toten Kommune

§ 2 Formål

Klubbens formål er å fremme interessen for natur fotografi i et aktivt og sosialt miljø for fotoentusiaster på Gjøvik, Land og Toten. Naturfotografene GLT’s overordnede målsetting er  ”høyt nivå på fotografer og godt omdømme i alle fora der klubben er representert” .

§ 3 Medlemskap

For at du skal bli medlem må du søke medlemskap i klubben (  se opptakskrav)  Medlemmene har gratis adgang til klubbens vanlige møter. Klubbens lokaler og utstyr kan disponeres av medlemmer etter nærmere regler fastsatt av NGLT.
All undervisning på møter og work shop`s utført i klubbens regi skal være vederlagsfritt.
Utmeldelse skal skje skriftlig til NGLT innen 31. desember

§ 4 Opptaks krav

Nye medlemmer skal sende inn en beskrivelse av hva de kan bidra med i   NGLT, og litt om sine ambisjoner i forhold til foto, samt sette seg inn i klubbens vedtekter,
Nye medlemmer skal sende inn 3 stk Natur bilder til bedømmelse av de 5 personene som til en hver tid utgjør kontaktpersonene i NGLT for bedømmelse av bilder.   Kontakt personene får da myndighet til å anbefale medlems skap eller event.  Av slå, men det er viktig at begge deler er sakelig begrunnet.
Nye medlemmer har 6 måneders prøvetid, dette for at både medlemmet og klubben da får mulighet til å se om samarbeidet fungerer, hvis medlemmet innen prøvetiden ikke får annen beskjed er medlemmet godkjent i klubben.

§5 Kontingent

Klubbåret følger kalenderåret. Siden NGLT er tuftet på dugnads prinsipp er det ingen klubb kontingent.

§6 Økonomi.

Det er ingen medlems kontingent i klubben, inntekter kommer fra salg av kaffe og kaker på medlems møter.
Ved salgs utstillinger betaler hver utstiller inn 10% av overskudd fra bildesalg til klubbens konto, disse pengene doneres til et humanitært formål  eller frivillig organisasjon etter felles bestemmelse fra medlemmene.

§7 Organisasjon

Klubben ledes av kontaktpersoner med 3-5 medlemmer og inntil 2 varamedlemer. Kontaktpersonene/endrer program, konkurranseregler og annen drift mellom kalenderåret. Kontaktpersonene  er beslutningsdyktige når mer enn halvparten av kontaktpersonene (medregnet møtende varamedlem) er tilstede. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet

§8 Aktivitet

Det forventes at når du har søkt medlemskap og fått dette innvilget hos NGLT deltar på mest mulig av klubbens aktiviteter og at du bidrar positivt inn i klubben.
Det forventes også at du svarer på mailer og holder tidsfrister for de aktiviteter som du deltar i eller på. Perioder der du er forhindret i å delta som for eksempel ved vanskelig jobb situasjon, sykdom eller lignende gir beskjed om dette.

Du skal møte på minst 6 møter og delta i minst 6 månedskonkurranser for og opprettholde ditt medlemskap.


Respekt for andres tid er viktig.

§9 Etikk

Som naturfotografer er vi opptatt av etikk og vi har vi jo en viss påvirkning på andre gjennom våre bilder som vi viser, det er derfor viktig at vi opptrer på en skikkelig måte når vi er ute i naturen. Vi skal vise stor respekt for både biotop og de som lever der, dette betyr at vi må utvise stor respekt særlig under parring og yngletid. Fotografering på reir er i utgangspunktet en uønsket aktivitet, skal dette gjøres MÅ du vite hva du driver med.
Brudd på dette fører til utestengelse.

§ 10 Klubbens størrelse og rekruttering

Rekruttering av nye medlemmer, målet med NGLT er ikke å bli størst mulig, men å ha en gruppe som fungerer godt i sammen og at alle sammen bidrar til at vi trekker i sammen retting. Dett betyr at vi ikke ukritisk skal prøve å få flest mulig medlemmer men heller fokusere på felles mål. Vi har derfor satt en maks grense på 20 medlemmer i NGLT.

§ 11 Utestengelse

Brudd på disse vedtekter kan medføre utestengelse.

§ 12 oppløsning

Skulle det bli slik at NGLT oppløses eller legges ned skal dette håndteres på følgende måte, NGLT`s eiendeler på oppløsnings tidspunktet skal fordeles slik : utstyr som er lånt klubben av medlemmer leveres tilbake til opprinelig eier (se egen utstyrsliste) skulle eier ikke ønske gjenstanden tilbake vil den sammen med annet felles utstyr bli auksjonert bort til de som står som klubbens medlemmer ved at høyeste bud vinner, auksjon holdes felles for medlemmer, inntektene av salg for utstyr samt bank innskudd etter at eventuelt utestående fordringer er betalt doneres til et godt formål  bestemt i felles skap av klubbens medlemmer, ved flere forslag avgjøres dette ved lodd trekning.